Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

 

§1 Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.heavenbox.pl;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poza. 93 ze zm.);

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym;

Usługodawca, Sprzedawca – Marta Pałasz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PHU Marta Pałasz w Jaworznie (43-600), przy ul. Cyprysowej 9/39, NIP 6321785396, REGON 362894178 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.heavenbox.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

§2 Zasady ogólne

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.heavenbox.pl, prowadzony jest przez PHU Marta Pałasz w Jaworznie (43-600), przy ul. Cyprysowej 9/39, NIP 6321785396, REGON 362894178 ;

2.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.heavenbox.pl;

3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia;

4. Sklep internetowy www.heavenbox.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet;

5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski;

6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

7. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca zastrzega sobie możliwości ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

9. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego www.heavenbox.pl jest sprzedaż detaliczna pudełek niespodzianek za pośrednictwem Internetu.

 

§3 Składanie zamówień/Zawarcie Umowy sprzedaży

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.heavenbox.pl wyrażone są w polskich złotych i uwzględniają obowiązujące stawki podatku. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. O kosztach wysyłki klient informowany jest przed złożeniem zamówienia. Sposoby dostawy wymienione są w §4 Regulaminu.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.heavenbox.pl. Można je składać 7 dni tygodniu, 24 godziny na dobę przez cały rok;

3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail;

4. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia;

5. Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym nie jest konieczne założenie konta Klienta poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronach Sklepu i zalogowanie się do systemu.

6. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją.

7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonego w Sklepie zamówienia.

8. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone nie będą zrealizowane.

§4 Dostawa

1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany w formularzu zamówienia na terenie Polski;

2. Towar dostarczany jest za pomocą Poczty Polskiej w serwisie Kurier 48.

3. Termin Dostawy wynosi 48 godz. licząc od dnia nadania przesyłki;

4. Klient obciążany jest kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku dostawy.

 

§5 Płatności

1. Na każdy sprzedany Towar zostaje wystawiony dowód sprzedaży.

2. Płatność za zamówiony towar następuje poprzez przelew na konto bankowe Sklepu.

3. Na życzenie Klienta Sklep wystawia fakturę Vat.

 

§6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres kontakt@heavenbox.pl Do złożenia oświadczenia może zostać wykorzystany formularz, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy;

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą;

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu do umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposób płatności, jakiego użył Klient. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedającemu;

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykracz jacy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowanie Towaru;

7. W przypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

§7 Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady określone w Kodeksie Cywilnym;

2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres kontakt@heavenbox.pl Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona, w każdym wypadku jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni;

3. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Towary nie są objęte gwarancją producenta, chyba że co innego wynika z opisu towaru zamieszczonego na stronie internetowej sklepu.

 

§8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca. Wszystkie dane przekazywane Administratorowi serwisu są przez Kupujących przekazywane dobrowolnie.
2. Dane osobowe zbierane na stronie www.heavenbox.pl są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, w trakcie kontaktu e-mail, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez operatora serwisu w czasie wizyty użytkownika w serwisie internetowym. Podanie danych osobowych przez użytkowników serwisu jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do realizacji zakupu produktów oferowanych przez administratora serwisu www.heavenbox.pl
3. Administrator serwisu przetwarza dane osobowe niezbędne do składania zamówień na produkty oferowane w Sklepie internetowym - są to: imię i nazwisko, adres e-mail, a także historia zamówień każdego użytkownika.
4. Użytkownicy strony www.heavenbox.pl, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail z ofertami promocyjnymi administratora serwisu są proszeni o podanie adresu e-mail.
5. Dla potrzeb realizacji zamówienia niezbędne są: imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu oraz - w przypadku, gdy klientem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - numer NIP i nazwa firmy. Użytkownik, który decyduje się na zakup towarów na stronie www.heavenbox.pl jest zobowiązany przekazać dane niezbędne do realizacji zamówienia.
6. Użytkownik, który przystępuje do procesu reklamacyjnego jest zobowiązany podać: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny, datę zawarcia transakcji oraz rodzaj towaru, którego dotyczy reklamacja i opis przedmiotowej usterki.
7. Dane zbierane są również automatycznie podczas wizyty na stronie www.heavenbox.pl system operatora automatycznie pobiera: adres IP użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin, geolokalizacji a w przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę za pośrednictwem wyszukiwarki, także o wykorzystanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku serwisu www.lookstore.com.pl w wynikach wyszukiwania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki mającej na celu optymalizację działań marketingowych administratora serwisu. Dane zapisywane przez serwer administratora podczas realizowanych transakcji nie mają charakteru danych osobowych.
8. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
9. Dane osobowe wykorzystywane w celu realizacji umów sprzedaży towarów, mogą być przekazywane tylko i wyłącznie podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta czyli wyspecjalizowanym firmom kurierskim i pracownikom Poczty Polskiej. W celu umożliwienia dostawy towaru, administrator serwisu przekaże następujące dane: imię i nazwisko odbiorcy lub nazwę firmy, adres korespondencyjny, numer telefonu wskazany przez Kupującego.
10. W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom Państwowym, a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom, które na zlecenie administratora serwisu podejmą działania windykacyjne.
11. Administrator nie odsprzedaje żadnych danych osobowych innym podmiotom.
12. Każdy użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do Administratora strony www.heavenbox.pl e-mailem lub samodzielnie dokonując zmiany w panelu użytkownika dostępnym online po zalogowaniu do serwisu.
14. Użytkownik może w dowolnym momencie, zrezygnować z otrzymywania od administratora wiadomości e-mail o charakterze marketingowym lub zakazać przekazywania jego danych osobowych podmiotom trzecim, o ile zakaz nie będzie dotyczył realizowanej transakcji. Decyzję rezygnacji należy przekazać administratorowi serwisu e-mailem lub listem tradycyjnym.
15. Administrator dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator serwisu zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
16. Administrator zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu.
17. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec administratora www.heavenbox.pl, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
18. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.heavenbox.pl

 

§ 9 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogę elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;

Spory powstałe między Sklepem, a Klientem będą rozpatrywane przez sąd właściwy według właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat PHU Marta Pałasz ul. Cyprysowa 9/39 43-600 Jaworzno kontakt@heavenbox.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl